Algemene Voorwaarden

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden (hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”) wordt
verstaan onder “Little Chef” de onderneming uitgebaat door mevr. Evelien Van Parijs, geregistreerd
in de KBO onder ondernemingsnummer 0770.837.026

Artikel 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden
aangeboden op de website van Little Chef. De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden als
zijnde de enige voorwaarden van toepassing op de relatie met Little Chef, en doet voor zoveel als
nodig afstand van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden.

Artikel 3. De prijzen die vermeld worden op de website zijn in EURO en omvatten alle eventuele
toepasselijke belastingen, lasten, taksen, enz.. In de prijs zijn de verzendings- en leveringskosten niet
inbegrepen. Alle producten dienen onmiddellijk bij de bestelling integraal betaald te worden.
Hetzelfde geldt voor eventuele leveringskosten en/of verzendingskosten. De klant kan daarvoor
kiezen uit enkele online betalingsmogelijkheden.

Artikel 4. Een bestelling door de klant wordt slechts definitief, en Little Chef is dus slechts tot levering
van de bestelde producten gehouden, na integrale betaling van de prijs voor de door de klant
geselecteerde producten of diensten, evenals de eventuele bijkomende leveringskosten of
verzendingskosten.

Artikel 5.De door de klant tijdig bestelde producten kunnen, naar de keuze van de klant, worden
geleverd (betalend) of gratis bij Little Chef worden afgehaald.

5.1. Afhaling

Afhalingen vinden uitsluitend plaats op woensdag van 8u45 tot 11u20. Buiten de uren is dit op
afspraak (na bevestiging mail, bellen of sms)

De klant dient het tijdstip van ophaling vooraf vast te leggen met Little Chef en dient de gemaakte
afspraak te respecteren. Little Chef kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op
voorgaande afspraken.

5.2. Levering voedingswaren

Levering van de voedselproducten geschiedt steeds elke dag tussen 19u en 20u. De klant verbindt
zich ertoe ervoor te zorgen dat er tijdens vermelde uren steeds iemand thuis is om de bestelde
producten in ontvangst te nemen.

Ingeval de klant niet thuis is op het ogenblik van de levering van de door hem/haar bestelde
voedingswaren, zal Little Chef de voedingswaren afgeven bij de buren van de klant. De klant zal
daarvan door Little Chef per SMS op de hoogte gebracht worden.

5.3. Informatief, niet-bindend karakter

Alle vermelde leveringstermijnen en/of -tijdstippen zijn louter indicatief. Afwijkingen zijn derhalve
steeds mogelijk. De klant kan terzake geen aanspraak maken op enige vergoeding wegens laattijdige
levering.

5.4. Annulatie van bestellingen

Bestellingen van voedselproducten kunnen slechts worden geannuleerd tot 48 u voor de ophaling of
levering.

Ingeval van tijdige annulatie, zal Little Chef het door de klant betaalde bedrag integraal terugstorten.

Artikel 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien de producten houdbaarheid hebben.

Artikel 7. De klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat de voedselproducten van Little Chef
beperkte tijd houdbaar zijn. De klant dient dan ook strikt de op de producten aangebrachte
voorschriften en houdbaarheidsdata te respecteren.

Artikel 8. Alle foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen op de website worden louter ter
illustratie van de producten en aanbiedingen gepubliceerd. Zij kunnen afwijken van de werkelijkheid
en zijn in geen geval bindend.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem/haar bestelde producten.

Artikel 9. De nietigheid van één of meerdere van de bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden
heeft geenszins de nietigheid van de volledige Algemene Voorwaarden tot gevolg. Het betrokken
beding zal worden vervangen door een geldig beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding
zoveel mogelijk benadert.

Artikel 10. Klachten over de producten en/of diensten van Little Chef kunnen steeds gemeld worden
aan Little Chef, zowel per e-mail op info@littlechef.be, als per post of via het contactformulier op de
website www.littlechef.be . Little Chef streeft ernaar de klachten af te handelen binnen de 10
werkdagen. Little Chef wijst tot slot nog op haar privacy- en cookie-beleid, dat de klant kan
terugvinden op de website www.littlechef.be .

Artikel 11. Little Chef en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen die zouden kunnen
ontstaan uitsluitend berecht zullen worden door de Belgische rechtbanken. Uitsluitend het Belgisch
recht is van toepassing.